Obezita

V kontrastu k nedostatku potravin v rozvojových zemích se na celém světě objevil nový fenomén – nadváha a obezita. V dnešní době tento jev dosahuje už epidemických proporcí a v globální dimenzi, neboť nejsou postiženy jen rozvinuté tržní ekonomiky, ale současně, ač se to zdá být paradoxní, i země rozvojové. Problém obezity se totiž nevyhýbá žádným skupinám obyvatelstva, ať už je dělíme podle věku či sociálně ekonomické úrovně.

Na světě žije více než 1 miliarda lidí s nadváhou, z toho je jich 300 milionů obézních. Hlavní příčinou obezity je nadměrná spotřeba a nevhodné stravovací návyky, doprovázené nedostatečným pohybem. Není to ovšem jen problém „estetický“, obezita je spojena s výskytem celé škály chorob, ať už to jsou nemoci nervové soustavy, koronárních cév, trávicího ústrojí nebo výskyt cukrovky.

Obezita s sebou nenese ovšem jen zdravotní důsledky, ale má také dopad na ekonomiku. Výdaje zdravotnictví na léčbu lidí s obezitou a nemocemi s ní spojenými nejsou malé. Například v Americe na léčbu obézních vynaloží 12 % všech zdravotních výdajů, což činí asi 100 miliard dolarů. Z ekonomického hlediska musíme vzít v úvahu také fakt, že obézní lidé mají menší pracovní efektivitu.

Co je obezita?

Nadváha a obezita jsou termíny, které jsou používány pro označení rozpětí váhy, které překračuje hranice zdravé tělesné hmotnosti. Pro definici obezity je obvykle využíván Body Mass Index. Podle indexu je hodnota vyšší než 25 bodů vyhodnocena jako nadváha. Za obézního člověka je považován ten, jehož hodnota indexu BMI překračuje 30 bodů. Ovšem při spojení s rizikovými faktory, jako je například cukrovka 2. typu, je obezita stanovena již při hodnotě 28 bodů.

Je ovšem třeba vzít na vědomí, že i když index BMI souvisí s obsahem tuku v těle, neměří ho přímo. Proto jeho vypovídací schopnost může být někdy zkreslená, zvláště u lidí, kteří mají hodně svaloviny. Například u atletů může BMI dosahovat hodnot nad 25 bodů, ačkoliv mají velmi málo tělesného tuku. Zvláště problematické je určení obezity u dětí, neboť jeho hodnoty se významně liší podle pohlaví a věku.